Informatie voor leden

Algemene informatie

In het informatieboekje voor leden treft u allerlei wetenswaardigheden van de vereniging aan:


Opcentenregeling

Het (standaard)bedrag aan contributie dat door elk seniorlid dient te worden betaald zal worden opgehoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag. Deze ophoging kan worden terugverdiend door het verrichten van een stuk – door het bestuur te bepalen – zelfwerkzaamheid. Voor wie in het betreffende kalenderjaar niet de gevraagde bijdrage aan de daartoe vereiste zelfwerkzaamheid heeft geleverd vervalt het recht op teruggave.

Spelregels

 • Het bedrag van de opcentenregeling is door het bestuur vastgesteld op € 30,-
 • Het bedrag zal tegelijk met de contributie worden geïnd
 • Wie het opgehoogde bedrag niet betaalt komt niet in aanmerking voor een spelerspasje, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement
 • Het bedrag wordt terugbetaald, wanneer tenminste twee eenheden zelfwerkzaamheid zijn verricht; deze kunnen bestaan uit: 2x kantinedienst 2x tuin- of baanonderhoud 1x kantinedienst + 1x tuin- of baanonderhoud de
 • Voorzitters van respectievelijk de beheercommissie en de kantinecommissie dragen zorg voor de registratie van de verrichte zelfwerkzaamheid
 • Aan het einde van het seizoen krijgen rechthebbenden het bedrag op hun rekening teruggestort

Van deze regeling zijn uitgezonderd

 • Nieuwe leden (zij die in het betreffende kalenderjaar lid zijn geworden of lid worden gedurende dat jaar)
 • Ondersteunende leden
 • Leden die woonachtig zijn buiten Zeeland
 • Bestuurs- en commissieleden (omdat zij zich -buiten de bedoelde werkzaamheden om- op geheel vrijwillige basis al meer dan voldoende inzetten voor het clubbelang

Het bestuur denkt hiermee een bijdrage te leveren aan het herstel van de zelfwerkzaamheid binnen onze club en aan een eerlijker verdeling van de lasten. Immers…, naast het genieten van de lusten behoort ook het dragen van de lasten bij het lid (willen) zijn van een club. Het bestuur denkt daarbij naast de fysieke ook aan de financiële lasten. Bovendien…, zij/hij, die niet bereid is mede de lasten te dragen, levert door deze regeling in elk geval een bijdrage aan extra te maken kosten en/of gederfde inkomsten.

Introducéregeling

Bent u lid van T.C. Souburg en wilt u eens een balletje slaan met iemand van buiten de vereniging dan bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding een introducé uit te nodigen.

Voor het introduceren kennen we de volgende regels:

 • Alleen een verenigingslid kan iemand introduceren.
 • In de maanden juli en augustus mag een lid onbeperkt een introducé uitnodigen om een balletje te slaan.
 • In de maanden september t/m maart mag een lid maximaal vijf keer een(zelfde) introducé uitnodigen.
 • De kosten bedragen € 5,- per 45 minuten. Om te kunnen spelen dient het TC Souburg lid een baan te reserveren in de KNLTB ClubApp:
  • Bij “met wie ga je spelen?” voeg je de introducé toe.
  • Je vult de naam van de introducé in.
  • Je vult het E-mailadres van de introducé in.
  • Je krijgt na het toevoegen van de introducé het tarief te zien, dit tarief is per introducé.
  • Door op ‘reserveren’ te drukken, wordt je doorgestuurd naar de betaal pagina en kun je kiezen uit een betaalmethode.
  • Na het betalen ontvang je een bevestiging via de mail.
 • Personen kunnen niet meer gratis geïntroduceerd worden.
 • Introducés kunnen alléén toegelaten worden als de bezetting van de banen dit toelaat. Dit wordt door het bestuur regelmatig gecontroleerd.

Restitutiebeleid

Leden die om fysieke redenen langdurig niet (hebben) kunnen tennissen (minimaal 6 maanden binnen 1 kalenderjaar) kunnen bij de penningmeester of de ledenadministrateur een verzoek indienen tot restitutie van (een deel van) het contributiebedrag. Indien het verzoek gehonoreerd wordt, zal de contributie over de inactieve periode gerestitueerd worden. Daarbij worden wel de bondscontributie, die TC Souburg voor ieder lid aan de KNLTB moet afdragen, in de volledige jaarcontributie behorend bij het ondersteunend lidmaatschap in mindering gebracht. Het is echter niet mogelijk om voorafgaand aan de contributiefactuur een verzoek in te dienen tot het niet betalen van de contributie. Wel is het mogelijk bij de penningmeester/ledenadministrateur aan te geven dat men vanaf een bepaalde datum niet in staat is te spelen + de reden daarvan. Achteraf kan dan, mits voldaan wordt aan minimaal 6 maanden binnen 1 kalenderjaar inactiviteit, een verzoek ingediend worden tot restitutie. Ieder verzoek zal in het bestuur behandeld worden, waarna het betrokken lid door een bestuurslid geïnformeerd zal worden over de beschikking van het bestuur.

Opzeggen van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van TC Souburg wordt aangegaan voor de duur van een jaar en ieder jaar op 31 december stilzwijgend met een jaar verlengd. Wie zijn lidmaatschap wil beëindigen dient dat uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar bij de ledenadministratie kenbaar te maken. Aan wie vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar niet heeft opgezegd, zal de volledige jaarcontributie in rekening worden gebracht.

Het lidmaatschap van TC Souburg kunt u opzeggen door bij voorkeur het opzegformulier online in te vullen en te versturen. Ook kunt u schriftelijk opzeggen door een berichtje per email te sturen naar ledenadministratie@tcsouburg.nl. In beide gevallen krijgt u van de ledenadministratie een bevestiging van die opzegging. Krijgt u die niet binnen 7 dagen, neemt u dan contact op met de ledenadministratie. Bij een eventueel geschil over wel of niet opgezegd hebben is de opzegbevestiging van de ledenadministratie uw bewijs dat u (op tijd) opgezegd hebt. Bewaar die bevestiging dus tot de contributiefacturen voor het nieuwe seizoen verstuurd zijn.

Meer informatie?

Voor verdere informatie kan gemaild worden naar onze ledenadministrateur:
Ella Geelhoed
E-mail: ledenadministratie@tcsouburg.nl