Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Leden van de TCS dienen volgens het huishoudelijk reglement hun contributie te voldoen voor 16 maart van het betreffende contributiejaar. Medio februari/maart ontvangt ieder lid daartoe een gespecificeerde nota. Wie betaald heeft krijgt daardoor het recht op een (digitale)spelerspasje.

De contributiebedragen voor 2023 zijn als volgt:

Jaarlijks worden de 1 januari bedragen opgehoogd a.d.h. van het consumptieprijs indexcijfer van het CBS.

Vanaf 1 oktober hoeven nieuwe leden geen inschrijfgeld meer te betalen.

Voor seniorleden geldt de zgn. Opcentenregeling. Het bedrag is door het bestuur vastgesteld op € 25,–.
Het bedrag is terug te verdienen door het verrichten van tenminste 2 eenheden zelfwerkzaamheid.
Voor wie in het betreffende kalenderjaar niet de gevraagde zelfwerkzaamheid heeft geleverd vervalt het recht op teruggave.
n.b. deze opcentenregeling geldt niet voor nieuwe leden; in het kalenderjaar waarin men voor het eerst contributie betaalt is men vrijgesteld van deze opcentenregeling.
Ook ex-juniorleden hoeven in het jaar waarin zij 18 jaar (dus senior) worden nog geen opcenten te betalen.