Algemene informatie

Op 1 januari 2022 telde Tennisclub Souburg 264 actieve leden t.w. 232 senioren (incl. 2 ereleden, 2 leden van verdienste en 4 competitieleden), 24 junioren en 8 pupillen. De club beschikt in totaal over 7 tennisbanen, t.w. 5 gravel- en 2 ProVision allweatherbanen. De banen 1 en 2 (centrecourt) en 3 en 4 (ProVision banen) zijn voorzien van verlichting. Bovendien werd in 2008 een prachtig mini-tennisbaantje aangelegd.

Als we spreken over leden, dan bedoelen we actieve, spelende leden, leden die lid zijn/worden van een club om een balletje te slaan; TC Souburg kent drie categorieën leden: pupillen, junioren en senioren.

 • Men is pupil in de leeftijd van 0 t/m 10 jaar.
 • Men is/wordt junior vanaf het kalenderjaar waarin men 11 jaar wordt.
 • Men is/wordt seniorlid vanaf het kalenderjaar waarin men 18 jaar wordt.
 • Naast het pupillen-, junior- en seniorlidmaatschap kent onze vereniging ook het competitielidmaatschap, het trainingslidmaatschap, het ondersteunend lid, het erelid en het lid van verdienste.
 • Het competitielidmaatschap is in het leven geroepen voor hen die lid zijn van een andere tennisvereniging, maar die in een TC Souburg team willen uitkomen in een competitie van de KNLTB. Een competitielid dient bij een andere vereniging een volledig lidmaatschap te hebben en mag bij TC Souburg alleen competitie spelen. Het te betalen contributiebedrag geldt voor het gehele jaar, dus niet per competitie.
 • Het trainingslidmaatschap is een lidmaatschap dat verplicht is voor het mogen volgen van lessen op de banen van onze vereniging. Let wel:
  • Om dit lidmaatschap te kunnen verkrijgen is een volledig lidmaatschap bij een andere vereniging vereist.
  • Het aan onze vereniging te betalen bedrag voor dit lidmaatschap staat los van het te betalen lesgeld aan de trainer.
  • Met enkel dit lidmaatschap is (buiten de lestijden) het vrij en/of competitie spelen niet toegestaan.
 • Ondersteunend lid zijn zij die zich opgeven als, of te kennen geven voortaan lid te blijven als, niet actief (=niet spelend) lid en die zich bereid verklaren om tegen een geringe vergoeding de vereniging te steunen. Een ondersteunend lid behoudt/ krijgt dezelfde rechten en verplichtingen als de seniorleden, echter met dien verstande, dat zij geen stemrecht hebben en niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd. Bij een stemming op de Algemene Leden Vergadering hebben zij een adviserende stem. Verder blijven zij het clubnieuws via de digitale Nieuwsbrief en Nieuwsflits ontvangen, zodat zij op de hoogte blijven van het wel en wee van hun TC. Momenteel zijn er 21 ondersteunende leden.

Tevens kan de ledenvergadering op voorstel van het bestuur (ex-)leden benoemen tot erelid of lid van verdienste.

Tot erelid wordt benoemd diegene, die door het bestuur daartoe wordt voorgedragen en die door de Algemene Ledenvergadering daartoe wordt benoemd. Het betreft een (ex-)lid, meestal zijnde een (ex-)commissie- of bestuurslid, dat zich door de jaren heen in de ogen van het bestuur en de leden op beleidsmatig vlak op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden heeft. Momenteel zijn er 2 ereleden.

Tot lid van verdienste wordt benoemd diegene, die door het bestuur daartoe wordt voorgedragen en die door de Algemene Ledenvergadering daartoe wordt benoemd. Het betreft een (ex-)lid dat zich door de jaren heen in de ogen van het bestuur en de leden op een wel heel bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Momenteel zijn er 2 leden van verdienste.